Jaarverslag 2016


- De naam:

 Stichting woon-werkgemeenschap Emmaus Eindhoven Genneperweg


- Het fiscaal nummer:

 8501.76.529


- De contactgegevens:

 Genneperweg 11

 5654 AG Eindhoven

 040-2527527

 www.emmauseindhoven.nl

 emmauseindhoven@gmail.com


- Samenstelling en namen van het bestuur per 1/09/2016

 Voorzitter Dhr. G.J.M. Lautenslager

 Penningmeester Dhr. K. Jager 
 Gezamenlijk bevoegd,

 Dhr. G.J. van Reenen 

 Dhr. J. Taphoorn


- Het beleidsplan 2016-2017

Het merendeel van het bestuur is vanaf 2e helft 2016 operationeel. In dat jaar
heeft op financieel en activiteitengebied een bijsturing van de ontwikkelingen
plaatsgevonden. Dit ontwikkelingsproces zal in 2017 en daaropvolgende jaren
verder gecontinueerd gaan worden. Om onze doelstelling van tijdelijke
huisvesting te bieden aan dak- en thuislozen voor meer mensen te kunnen
realiseren wordt er gezocht naar uitbreiding van de huisvesting en zullen de inkomsten verder moeten stijgen. Met deze middelen kan het levensonderhoud van een grotere woongroep bekostigd worden. Nieuwe activiteiten zullen de komende tijd met enthousiasme en gedragen door een grotere groep vrijwilligers verder ontwikkeld worden.


- Het beloningsbeleid

Het bestuur is vrijwilliger. De dagelijkse leiding, kerngroepleden, krijgen rond het minimumloon uitbetaald. De tijdelijke bewoners krijgen als beloning kost en inwoning, zakgeld, de zorgverzekering en de WA-verzekering worden betaald.
Bewoners die een vaste uitkering hebben, leveren een bijdrage in kost en inwoning.


- De doelstelling

 We willen werken en wonen volgens de idealen van de Emmaus beweging die zijn
 verwoord in het Universeel Manifest.


1. Onze wet is datgene waarvan voor de mensheid, persoonlijk en in gemeenschap,
alle leven dat waard is geleefd te worden en alle ware vrede en vreugde afhangt,
namelijk: “Eerst dienen die het meest lijden”.

2. Onze zekerheid is, dat de eerbied voor deze wet alle zoeken naar gerechtigheid
en vrede tussen mensen moet inspireren.

3. Ons doel is nu zo te handelen, dat ieder mens, iedere maatschappij, ieder volk
kan leven, zich ontplooien en zich verwezenlijken door te ruilen en te delen in
gelijkwaardigheid.

4. Onze methode bestaat uit het stichten, onderhouden en bezielen van
gemeenschappen waarin allen vrij zijn en gerespecteerd aan hun eigen behoeften
tegemoet kunnen komen en elkaar en anderen kunnen helpen.

5. Ons eerste middel is overal waar dat mogelijk is afval te verwerken, waardoor
materialen hun waarde terug krijgen en hierdoor meer actie te kunnen voeren voor
degenen die het meest lijden.

6. Andere middelen die de gewetens wakker schudden en een aanklacht zijn tegen
onrechtvaardigheid, moeten worden gebruikt, in dienst van degenen die het meest
lijden, in lotsverbondenheid met hun strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van hun misère.

7. Onze vrijheid is dat we in het uitvoeren van onze taak niet ondergeschikt zijn aan
een ander ideaal dan uitgedrukt in dit manifest en aan geen ander gezag dan dat wij
binnen onze eigen beweging in onze eigen regels hebben vastgelegd. Emmaus
handelt in overeenstemming met de Verklaring van de Rechten van de Mens, zoals
die is aanvaard door de Verenigde Naties.

8. Onze leden zijn degenen die dit manifest aanvaarden en het actief trachten
gestalte te geven.


- Een verslag van uitgeoefende activiteiten

De praktijk van Emmaus Eindhoven

Emmaus Eindhoven heeft een woongroep met maximaal 10 bewoners. Ze zijn dak-
of thuisloos. Om in hun onderhoud te voorzien werken de bewoners in de
kringloopwinkel samen met tientallen vrijwilligers. Met de opbrengst worden de vaste lasten
betaald. Als er geld overblijft, wordt dit geschonken aan goede doelen in binnen en
buitenland. Op dit moment is hier helaas geen ruimte voor.

Om toch de inkomsten te vergroten is het nodig om ook andere activiteiten te
ontwikkelen. Zo worden steeds meer huizen leeg geruimd en schoon opgeleverd.
Goede en bruikbare spullen worden meegenomen en op de kringloopmarkt verkocht.

De Gemeente Eindhoven heeft een subsidie verstrekt in het kader van
maatschappelijke participatie.

Er werken ca 30 vrijwilligers op de markt. Om verschillende redenen helpen ze mee:
om de woongroep te steunen, om invulling te geven aan eigen behoeften om bezig
te zijn, om weer in een dag/werkritme te komen.

Twee keer in de week is er verkoop van de spullen. Tijdens deze verkoop komen
ook een flink aantal bezoekers om elkaar te ontmoeten of met elkaar een kop koffie
te drinken.


Financiële verantwoording 2016

ACTIVA (x € 1,-)
31-12-2016
31-12-2015
Materiële vaste activa
2.953
4.100
Vlottende activa


Voorraden
5.000
7.500
Vorderingen
10.912
10.741
Liquide middelen
79.859
73.597

========
========
TOTAAL ACTIVA
98.724
95.938


PASSIVA (x € 1,-) 
31-12-2016
31-12-2015
Eigen vermogen
57.154
62.898
Voorzieningen onderhoud bouw
19.250
17.967
Langlopende schulden


Leningen
5.000
7.500
Kortlopende schulden
17.320
7.573

========
========
TOTAAL PASSIVA
98.724
95.938
Winst –en verliesrekening (x € 1,-)

Opbrengsten
2016
2015
Netto omzet
142.857
163.239
Giften
5.095
7.242
Bruto winst
147.952
170.481
Bedrijfskosten


Lonen en salarissen
77.605
86.380
Afschrijvingen
1.713
2.400
Overige bedrijfskosten
52.840
48.980
Totaal bedrijfskosten
132.158
137.760Bedrijfsresultaat
15.644
32.712Financiële baten en lasten
-/- 150
-/- 91
Buitengewone financiële baten en lasten
-/- 14.295
-/- 17.221

========
========
Netto resultaat
1.349
15.409